Zastrzeżenie

About

Materiały znajdujące się na tej stronie nie stanowią porady prawnej i służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. W odniesieniu do takich materiałów nie udziela się żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy techniczne, redakcyjne, typograficzne lub inne błędy lub pominięcia w informacjach podanych na tej stronie, ani nie ponosimy odpowiedzialności za treść jakichkolwiek obrazów internetowych lub informacji powiązanych z tą stroną.

Warunki korzystania z tej strony internetowej: –

1. WSTĘP

Korzystanie z witryny www.simpkinsand.co.uk (Witryny) i świadczonych za jej pośrednictwem usług jest uzależnione od zaakceptowania przez Ciebie poniższych warunków. O ile nie określono inaczej, akceptacja niniejszej Umowy użytkownika zostanie wskazana przez korzystanie z Witryny. Witryna jest udostępniana przez Simpkins & Co Solicitors (The Company) pod adresem Suite 4, Brearley House, 278 Lymington Road, Highcliffe, Christchurch Dorset, BH23 5ET oraz jej dostawców.
Niniejsze Warunki i nasza Polityka prywatności (razem „Umowa użytkownika”) stanowią całość naszej umowy z Tobą w odniesieniu do nieodpłatnego korzystania z Witryny i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy lub ustalenia z Tobą w odniesieniu do Witryny. Jeśli w zgłoszeniu rejestracyjnym zostanie wstawiona nazwa firmy, Umowa użytkownika będzie zawarta między nami a tą firmą i odpowiednio, o ile kontekst nie wymaga inaczej, odniesienia do „Ty” i „Twoje” w niniejszej Umowie z Użytkownikiem będą również dotyczyć tej firmy. Zakup towarów/usług od nas podlega naszym Warunkom zakupu. Jeśli pojawią się jakiekolwiek aktualizacje niniejszej Umowy użytkownika lub Warunków zakupu, zwrócimy na to uwagę na stronie głównej Witryny.

2. DOSTĘPNOŚĆ STRONY

Dołożymy wszelkich starań, aby Witryna była dostępna 24 godziny na dobę bez żadnych przerw. Zastrzegamy sobie jednak prawo do uniemożliwienia dostępu do Witryny w dowolnym momencie lub ograniczenia dostępu do części lub całości Witryny bez powiadomienia. Witryna jest ogólnym serwisem informacyjnym. Staramy się nie wprowadzać w błąd, ale nie możemy zapewnić, że informacje dostępne na Stronie lub za jej pośrednictwem są dokładne, niewprowadzające w błąd, kompletne lub aktualne.

3. KORZYSTANIE Z WITRYNY

Witryna jest przeznaczona do użytku osobistego, niekomercyjnego i nie wolno jej używać w żaden inny sposób bez naszej zgody. Z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo, nie wolno używać, kopiować, tłumaczyć, publikować, licencjonować ani sprzedawać Witryny ani żadnych materiałów lub informacji w Witrynie lub struktury, ogólnego stylu i kodu programu Witryny bez naszej zgody. Jeśli chcesz złożyć wniosek o zgodę, skontaktuj się z admin@simpkinsand.co.uk

4. TWOJE WKŁADY

Zgadzasz się korzystać z Witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawem oraz że wszelkie informacje, które podajesz w związku z Witryną lub które stanowią jej część, będą, o ile wiesz, prawdziwe i dokładne i nie będą naruszać żadnych praw autorskich ani handlowych znak lub jakiekolwiek prawo do prywatności, reklamy lub osobowości lub jakiekolwiek inne prawo, zarejestrowane lub niezarejestrowane, o jakimkolwiek innym charakterze lub jakiejkolwiek osoby, lub być nieprzyzwoite, zniesławiające, bluźniercze lub zniesławiające, a Ty zgadzasz się zabezpieczyć nas przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, szkody, zobowiązania i koszty, w tym koszty prawne wynikające z naruszenia tego warunku. Nie możemy składać żadnych zapewnień co do informacji lub wkładu innego użytkownika i należy zachować ostrożność przed podjęciem działania lub poleganiem w inny sposób na jakichkolwiek informacjach uzyskanych za pośrednictwem Witryny.

5. LINKI

Witryna zawiera łącza do innych stron internetowych. Bez ograniczania tego, co mówimy gdzie indziej, nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących tych witryn lub ich zawartości, ani tego, że linki działają. Jeśli chcesz połączyć się z Witryną, skontaktuj się z admin@simpkinsand.co.uk.

6. OCHRONA DANYCH

Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że podajesz nam dokładny i ważny adres e-mail i inne dane kontaktowe oraz informujesz nas o wszelkich zmianach w nich, jednak nie możemy zapewnić żadnych innych użytkowników, których możesz spotkać korzystając z Witryny. Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów o ochronie danych w Wielkiej Brytanii. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Witryna, jej styl i struktura oraz materiały i informacje w Witrynie są chronione prawami autorskimi i innymi prawami własności intelektualnej i nie mogą być używane przez użytkownika, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowie użytkownika.

8. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Ponieważ znaczna część Witryny jest zarówno bezpłatna, jak i dostępna dla wszystkich, warunkiem jest, że korzystanie z Witryny odbywa się na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika lub z naruszeniem niniejszej Umowy użytkownika za jakiekolwiek opóźnienia lub niewykonanie jakichkolwiek zobowiązań, jeśli opóźnienie lub niepowodzenie wynika z przyczyny poza naszą uzasadnioną kontrolą, w tym, bez ograniczeń, blokowania lub ograniczania informacji do i /lub z naszej sieci.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowie z Użytkownikiem, zrzekamy się wszelkich dalszych oświadczeń, gwarancji, warunków lub innych warunków, wyraźnych lub dorozumianych, na mocy ustawy, dodatkowo lub w inny sposób, w tym między innymi dorozumianych gwarancji, warunków lub innych warunków zadowalającej jakości, przydatności w określonym celu lub należytej staranności i umiejętności.

Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, zrzekamy się wszelkich zobowiązań umownych, deliktowych (w tym m.in. zaniedbań) lub innych powstałych w związku z niniejszą Umową z Użytkownikiem lub Witryną i nie ponosimy odpowiedzialności za: (i) straty lub szkody wtórne, pośrednie lub szczególne; lub (ii) jakąkolwiek utratę renomy lub reputacji; lub (iii) wszelkie straty ekonomiczne (w tym utratę przychodów, zysków, kontraktów, działalności lub przewidywanych oszczędności), w każdym przypadku, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości takiej straty lub szkody i w jakikolwiek sposób poniesionej.

Nasza maksymalna odpowiedzialność wobec użytkownika z tytułu umowy, deliktu (w tym między innymi zaniedbania) lub w inny sposób wynikająca z niniejszej Umowy użytkownika lub Witryny jest ograniczona do 50 GBP. Niezależnie od wszelkich innych postanowień niniejszej Umowy użytkownika, będziemy ponosić wobec Ciebie bez ograniczeń odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem oraz w zakresie, w jakim odpowiedzialność wynika z części 1 lub sekcji 41 Ustawy o ochronie konsumentów z 1987 r. oraz za odpowiedzialność wynikającą z z oświadczeń składanych przez nas w sposób nieuczciwy.

9. MAŁY DRUK

Każdy z nas może wypowiedzieć niniejszą Umowę użytkownika w dowolnym momencie. Nie możesz przenosić żadnych swoich praw ani delegować żadnych swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy użytkownika bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Jeśli nie wyegzekwujemy któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy z Użytkownikiem, nie będzie to uniemożliwiało nam egzekwowania tego postanowienia (lub dowolnego podobnego postanowienia) w późniejszym terminie. Żadne z postanowień niniejszej Umowy z Użytkownikiem nie przyznaje żadnej osobie trzeciej żadnych korzyści ani prawa do egzekwowania jakiegokolwiek postanowienia Umowy z Użytkownikiem. Niniejsza Umowa użytkownika podlega prawu angielskiemu, a wszelkie spory związane z niniejszą umową podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich. Żadne z postanowień niniejszej Umowy z Użytkownikiem nie wpływa na Twoje prawa ustawowe jako konsumenta.

10. REKLAMACJE

Jeśli uważasz, że Twoja własność intelektualna lub inne prawa są naruszane przez Witrynę lub jeśli jesteś niezadowolony z Witryny lub jakiegokolwiek aspektu naszych usług, w pierwszej kolejności skontaktuj się z admin@simpkinsand.co.uk lub pod numerem 01425 275555.